Algemene Voorwaarden SPR Europe

Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

overeenkomst tussen SPR Europe  (hierna: “SPR Europe ”) en Opdrachtgever, alsmede de

uitvoering van die overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet nadrukkelijk en

schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, is afgeweken.

1.2 Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door SPR Europe

niet aanvaard en zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk door SPR Europe

aanvaard. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten

blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen

onverlet. Opdrachtgever en SPR Europe  zullen bij nietige c.q. vernietigde bepalingen in

overleg treden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel

mogelijk de geest en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen

worden genomen.

1.3 SPR Europe  is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever verklaart zich op voorhand akkoord met deze wijziging. De laatst geldende algemene

voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 2. Aanbieding

2.1 Iedere aanbieding geschiedt vrijblijvend via een offerte en is tot 30 dagen na offertedatum

geldig, tenzij anders uit de offerte blijkt.

2.2 Het is SPR Europe  te allen tijde toegestaan een offerte schriftelijk in te trekken, waarna

SPR Europe  niet meer hieraan gehouden kan worden.

2.3 Elke aanbieding van SPR Europe  is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte

gegevens en informatie. Voorzover deze door Opdrachtgever verstrekte gegevens en

informatie onjuist en/of onvolledig mochten zijn, dan is de Opdrachtgever daarvoor

verantwoordelijk en aansprakelijk;

2.4 Een overeenkomst (en eventuele wijzigingen daarvan) komt eerst tot stand door

schriftelijke aanvaarding door SPR Europe  dan wel door een begin van uitvoering

door SPR Europe .

Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijzen genoemd in de offerte en orderbevestiging zijn excl. BTW, tenzij anders

aangegeven.

3.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst komen voor

rekening van SPR Europe . Een prijsverhoging 3 maanden na het sluiten van de

overeenkomst mag aan de Opdrachtgever worden doorbelast zonder dat dit voor de

Opdrachtgever recht geeft tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Informatie

4.1 Opdrachtgever dient zichzelf volledig, met eigen kennis van zaken en onder eigen

verantwoordelijkheid, te vergewissen welke diensten van SPR Europe  worden afgenomen.

Opdrachtgever erkent daarbij ook complete informatie van SPR Europe  te hebben

verkregen over de werking, de (technische)mogelijkheden en de prijzen behorende bij de

dienstverlening van SPR Europe .

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan

SPR Europe  verstrekte informatie en/of verstrekte gegevens.

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling aan SPR Europe  binnen

14 dagen na factuurdatum te geschieden.

5.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een betalingsverplichting tegenover

SPR Europe  op te schorten. Noch is korting c.q. verrekening toegestaan.

5.3 Alvorens te leveren is SPR Europe  gerechtigd om van Opdrachtgever een voorschot

te verlangen. Bovendien in geval SPR Europe  vreest dat Opdrachtgever niet aan zijn

betalingsverplichting kan voldoen, is SPR Europe  ook gerechtigd om voldoende

zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

5.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling

in verzuim te verkeren. De Opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalingsdatum bedoeld in artikel 5.1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde een

contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke (handels)rente

hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente is verschuldigd.

5.5 Indien SPR Europe  de uitvoering van de overeenkomst in gedeelte uitvoert, is deze

gerechtigd om bij elke deellevering betaling te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt

de Opdrachtgever een deelfactuur.

5.6 Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de door hem

verschuldigde rente, alsmede tot voldoening van de door SPR Europe  gemaakte

kosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op openstaande vordering.

5.7 Voor rekening van Opdrachtgever komen alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van

de vordering(en) op de Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder ook medebegrepen het honorarium van een advocaat. Indien de Opdrachtgever als

consument handelt gelden de bepalingen van de Wet normering buitengerechtelijke

incassokosten.

5.8 SPR Europe  heeft door het enkel plaatsvinden van een van onderstaande omstandigheden het recht te zijner keuze de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht

schadevergoeding te vorderen, hetzij alle openstaande vorderingen terstond opeisbaar te

laten zijn, zonder nadere ingebrekestelling:

  1. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance

van betaling aanvraagt, dan wel wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk

persoon van toepassing is verklaard, dan wel er beslag op een gedeelte of het geheel

van zijn vermogen wordt gelegd;

  1. Indien de Opdrachtgever komt te overlijden;
  2. Indien de Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een

belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te

richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de

doelstellingen van zijn bedrijf;

  1. Indien de Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de

daarvoor gestelde termijn te voldoen.

  1. Indien de Opdrachtgever weigert althans nalaat zekerheid te verstrekken zoals hiervoor

in lid 3 bedoeld.

Artikel 6. Annulering

6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is deze schadevergoeding

verschuldigd van minimaal 25% van hetgeen de Opdrachtgever bij de uitvoering van de

overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst

anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%,

indien de annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever geschiedt terwijl de

Opdrachtgever er al van in kennis is gesteld dat de oplevering, of een deel ervan indien het

een deellevering betreft, kan plaatsvinden.

6.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij SPR Europe  kan

bewijzen dat zijn schade groter is of de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de

schade kleiner is.

Artikel 7. Dienstverlening

7.1 SPR Europe  zal zich naar beste kunnen inspannen om de overeengekomen dienstverlening

met zorg uit te voeren. Dit met in achtneming van de met in de overeenkomst en deze

algemene voorwaarden vastgelegde bepalingen.

7.2 Indien is overeengekomen om de dienstverlening in fasen te laten plaatsvinden, dan is

SPR Europe  gerechtigd om de start van de diensten die tot de volgende fase leiden uit te

stellen totdat schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever is verkregen voor de voorgaande fase.

7.3 SPR Europe  is niet verplicht aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen die de inhoud

of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Dit tenzij de

wijzigingen en/of aanvullingen van de dienstverlening worden vergoed.

7.4 SPR Europe  is gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden (deels) door derden te

laten verrichten. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

Artikel 8. Wijziging en meerwerk

8.1 Indien Opdrachtgever de overeengekomen dienstverlening van SPR Europe  wenst te

wijzigen en/of aan te vullen, dan dienen de daarmee of daardoor gepaard gaande

werkzaamheden conform de gebruikelijke tarieven van SPR Europe  door Opdrachtgever te

worden vergoed.

8.2 Mocht tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijken dat het noodzakelijk is om de

overeengekomen werkzaamheden aan te passen en/of aan te vullen, dan treden partijen

daartoe in onderling overleg teneinde de financiële gevolgen daarvan vast te leggen.

Artikel 9. Termijnen

9.1 Een opgegeven levertijd is een vermoedelijke levertijd. Levertijden zijn nimmer een fatale

termijn. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt SPR Europe  bij

aangetekende brief een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn dient in

elk geval te worden gesteld op 3 weken.

9.2 Indien de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst informatie

en/of gegevens dient te verstrekken, begint de levertijd te lopen op het moment dat

SPR Europe  deze informatie en/of gegevens heeft ontvangen en gecontroleerd.

9.3 SPR Europe  is bij overschrijding van de levertijd niet gehouden tot het voldoen van een

schadevergoeding, van welke aard dan ook, aan de Opdrachtgever.

9.4 Daar waar met SPR Europe  een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, dient

deze één maand voor de einddatum door de Opdrachtgever schriftelijk te worden

opgezegd, bij gebreke waarvan de looptijd van de overeenkomst steeds automatisch met

één jaar wordt verlengd. In geval van opzegging zal SPR Europe  schriftelijk de einddatum

aan de Opdrachtgever bevestigen.

Artikel 10. Website

10.1 Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge

communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, ontwerpen, ontwikkelen en

onderhouden van een website. Specificatie van de te ontwikkelen website kunnen

betrekking hebben op de look and feel, het aantal webpagina’s, de in de website op te

nemen of te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden,

grafische bestanden, geluid, (toegangs of identificatie)codes en/of ander materiaal. Deze

specificaties dienen duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische

eigenschappen de website (en behorende webpagina’s) dient te hebben. Daaronder

medebegrepen het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten.

10.2 De Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor de aanlevering van informatie en/of gegevens die

nodig zijn voor de ontwikkeling van een website (en daarbij behorende webpagina’s). De

informatie en/of gegevens dienen te worden aangeleverd op een door SPR Europe

aangegeven wijze en/of vorm (zoals: doc, docx, pdf, psd, jpeg, png, tiff etc).

10.3 SPR Europe  bepaalt in overleg met de Opdrachtgever de uiterlijke kenmerken van een

website, zoals layout, logo, de grootte van afbeeldingen, lettertype etc. De auteursrechten

van teksten, logo’s en beeldmateriaal die door RenewyMyID zijn bedacht en/of vervaardigd

komen aan SPR Europe  toe, tenzij nadrukkelijk anders met de Opdrachtgever is

overeengekomen.

10.4 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, en aansprakelijk, voor de inhoud van de

website. SPR Europe  is gerechtigd om de inhoud van een website (of een deel daarvan) te

weigeren indien deze naar het oordeel van SPR Europe  illegaal is, van pornografische aard

is, discriminerend is, haatdragend is of afbreuk doet aan de normen en waarden zoals die in

Nederland algemeen geldend zijn.

10.5 Indien overeengekomen is dat SPR Europe  ten behoeve van een website voor een ontwerp

van layout of anderszins grafische vormgeving zorgdraagt, dient de Opdrachtgever binnen 7

dagen na aanlevering van het concept tot schriftelijke goedkeuring daarvan zijn overgegaan

door daartoe aan SPR Europe  een mail toe te zenden. Zolang de Opdrachtgever niet tot

goedkeuring is overgegaan is SPR Europe  gerechtigd tot opschorting van de verdere

uitvoering van de dienstverlening over te gaan. Een eenmaal door de Opdrachtgever

goedgekeurde layout of grafische vormgeving is alleen dan te wijzigen en/of aan te

vullen, indien de Opdrachtgever de met de wijziging of aanvulling gepaard gaande

werkzaamheden aan SPR Europe  volledig vergoedt.

10.6 Indien één of meer tekstbestanden in de te ontwikkelen website vanuit de Nederlandse taal

naar een buitenlandse taal dienen te worden vertaald, dan zal de Opdrachtgever daarvoor

op eigen kosten zorgdragen. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.7 Zodra de website voor oplevering gereed is zal SPR Europe  daartoe aan de Opdrachtgever

een mail toe te zenden. Vanaf de dag van activering van de website wordt deze als volledig

opgeleverd beschouwd. Eventuele opmerkingen of klachten over de opgeleverde website

dienen binnen 15 dagen na oplevering aan SPR Europe  schriftelijk kenbaar te worden

gemaakt;

10.8 Voor onderhoud en/of beheer van de geleverde website dient een aparte schriftelijke

overeenkomst met SPR Europe  te worden aangegaan. De inhoud en omvang van die

dienstverlening beperkt zich in beginsel tot het zich naar beste kunnen inspannen om

fouten in de weergave van de website en in de technische werking daarvan binnen redelijke

termijn te herstellen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Hosting

11.1 Indien hostingdiensten door SPR Europe  aan de Opdrachtgever zullen worden geleverd

worden die gespecificeerd in de overeenkomst opgenomen. Bij de terbeschikkingstelling

van schijfruimte en bandbreedte hanteert SPR Europe  een Fair Use Policy (FUP). De FUP

strekt ertoe dat er geen vaste datalimiet is gesteld op de hoeveelheid dataverkeer en/of

schijfruimte die de Opdrachtgever mag genereren. Indien de Opdrachtgever regelmatig

significant meer dataverkeer en/of schijfruimte gebruikt dan het gemiddelde voor het

abonnement zoals in de overeenkomst gespecificeerd, dan heeft SPR Europe  het recht om

een extra vergoeding bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.2 Indien de overeenkomst ook de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal

SPR Europe  zich naar beste kunnen ervoor inspannen om verbindingen via het systeem van

SPR Europe  met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van

de hostingsdiensten van SPR Europe . Voor de infrastructuur van de Opdrachtgever of die

van derden is SPR Europe  niet verantwoordelijk.

11.3 Uitsluitend en alleen dit schriftelijk is overeengekomen omvat de hostingsdiensten van

SPR Europe  het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid en beveiliging

12.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men

weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim

blijven. Vertrouwelijke gegevens mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor

deze verstrekt zijn.

12.2 In geval bij werkzaamheden van SPR Europe  persoonsgegevens worden verwerkt, dan

draagt de Opdrachtgever ervoor zorg dat SPR Europe  aan de verplichtingen voortvloeiende

uit wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kan voldoen. In elk

geval ligt de verantwoordelijkheid voor de verplichtingen voortvloeiende uit wetgeving op

het gebied van de bescherming van persoonsgegevens bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart SPR Europe  voor elke (rechts)vordering van derden, uit welke hoofde dan

ook, in verband met de (persoons)gegevens.

12.3 Indien SPR Europe  op grond van de overeenkomst dient te voorzien in een vorm van

informatiebeveiliging, dan zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties zoals

vastgelegd in de overeenkomst. Mocht in de overeenkomst geen beschrijving van een

beveiliging zijn opgenomen, dan zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de

stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de

beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. SPR Europe  staat er echter nimmer voor in

dat de informatiebeveiliging doeltreffend is.

Artikel 13. Klachten

13.1 Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk

binnen 1 week na ontdekking door de Opdrachtgever bij SPR Europe  schriftelijk te worden

gemeld. Indien de klacht betrekking heeft op een storing dan dient de Opdrachtgever die zo

spoedig mogelijk aan SPR Europe  te melden op de door SPR Europe  aan te geven wijze.

SPR Europe  zal zich dan inspannen de storing op te lossen conform partijen schriftelijk zijn

overeengekomen. Indien het noodzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar de

storing, zal de Opdrachtgever alle nodig of wenselijk geachte medewerking verlenen.

SPR Europe  is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt

met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door de Opdrachtgever of het niet naleven

van gebruiksvoorschriften.

13.2 Klachten ter zake van facturen dienen binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk bij

SPR Europe  te zijn ingediend.

13.3 Na het verstrijken van de in artikel 13.1 en 13.2 gestelde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames

worden alsdan door SPR Europe  niet meer in behandeling genomen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Op SPR Europe  rust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. SPR Europe

kan, gezien de specifieke eigenschappen van het internet, de toegang tot een website

zonder onderbreking door gebruikers van het internet noch de snelheid van die toegang

garanderen. Onderbreking en/of storing van de telecommunicatieverbindingen dan wel

storing van internet of computernetwerk valt niet onder de verantwoordelijkheid en

aansprakelijkheid van SPR Europe  nu deze niet onder de controle van SPR Europe  valt.

14.2 De Opdrachtgever is zich er bewust van, en aanvaardt dat ook, dat SPR Europe  de

lokalisering, de weergavetermijnen, de conversiegraad, het aantal bezoekers van een

website of de positionering van de website binnen zoekmachines niet kan garanderen. Ook

is de Opdrachtgever zich er bewust van, en aanvaardt dat ook, dat SPR Europe  niet kan

instaan voor de integratie van nieuwe modules en de daaruit voortvloeiende werking van

de website. SPR Europe  is daarvoor niet aansprakelijk.

14.3 De aansprakelijkheid van SPR Europe  voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming

van de dienstverlening, of uit enige andere hoofde, is beperkt tot maximaal het bedrag van

de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Bij een duurovereenkomst met een

looptijd van meer dan één jaar wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op

het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. Voor mondelinge

adviezen is SPR Europe  nimmer aansprakelijk.

14.4 De aansprakelijkheid van SPR Europe  voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als

gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever, schade als gevolg van door de

Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of programmatuur is uitgesloten. Dit tenzij

sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ook is de aansprakelijkheid van SPR Europe

uitgesloten voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of

onvoorzien, waarop SPR Europe  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SPR Europe

niet in staat is de verplichting na te komen. In elk geval wordt mede onder overmacht

verstaan: overmacht van toeleveranciers van SPR Europe , het niet nakomen van

verplichtingen door toeleveranciers die door de Opdrachtgever zijn voorgeschreven,

gebrekkige apparatuur en/of programmatuur, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring,

storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting,

staking in het bedrijf van SPR Europe , onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, oorlog of algemene vervoersproblemen.

15.2 Indien sprake is van overmacht die naar het oordeel van SPR Europe  van tijdelijke

aard is, heeft hij het recht zijn prestatie op te schorten totdat de overmachtsituatie is

opgeheven. De Opdrachtgever is dan niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen dan

wel te ontbinden.

15.3 Indien sprake is van overmacht die naar het oordeel van SPR Europe  van blijvende

aard is, althans langer dan 3 maanden zal gaan duren, zal SPR Europe  de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen en zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hier een schadevergoeding tegenover staat. Hetgeen reeds

op grond van de overeenkomst reeds is gepresteerd zal in dat geval naar verhouding

worden afgerekend.

Artikel 16. Opschorting en retentierecht

16.1 SPR Europe  is gerechtigd tot opschorting van haar dienstverlening over te gaan zodra de

Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Ook het niet

nakomen van het bepaalde in artikel 5.3 geeft aan SPR Europe  het recht tot opschorting.

16.2 In geval van opschorting door SPR Europe  is SPR Europe  gerechtigd om het gebruik van

de website (daaronder medebegrepen toegangs- en identificatiecodes en/of wachtwoorden) op te schorten en deze te wijzigen.

16.3 SPR Europe  is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het recht

van opschorting.

Artikel 17. Rechten van Intellectuele eigendom

17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die bij de uitvoering van de dienstverlening door

SPR Europe  zijn ontwikkeld of terbeschikking zijn gesteld, zoals (grafische)ontwerpen,

documentatie, programmatuur of andere materialen berusten bij SPR Europe  of diens

licentiegever(s). De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden die bij de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

17.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrechten, merken,

handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website, programmatuur, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen. SPR Europe  is gerechtigd

om ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten technische voorzieningen aan te

brengen, welke voorzieningen niet door de Opdrachtgever mogen worden verwijderd of

omzeild.

17.3 De Opdrachtgever garandeert dat aan SPR Europe  verstrekte informatie en/of gegevens

geen inbreuk maken op recht van intellectuele eigendom van derden. Daaronder wordt

medebegrepen aan SPR Europe  verstrekte tekst, geluid, beeldmateriaal, logo’s, hyperlinks

etc. Indien de inhoud van de website(s) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder medebegrepen het aanbieden van namaakproducten), dan

geschiedt dat onder de volledig eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

17.4 De Opdrachtgever vrijwaart SPR Europe  tegen elke (rechts)vordering van derden die is

gebaseerd op het standpunt dat website(s), databestanden, programmatuur of andere

materialen (waaronder ook medebegrepen via de website aangeboden producten) inbreuk

maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan

Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2 Indien de dienstverlening door twee of meer Opdrachtgevers met SPR Europe  wordt

aangegaan, dan zijn zij beide tegenover SPR Europe  hoofdelijk verbonden en aansprakelijk

voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst.

18.3 Indien de Opdrachtgever niet woonachtig is en/of gevestigd is in Nederland en/of de

door SPR Europe  te verrichte overeenkomst niet in Nederland plaatsvindt, zijn alle

bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

18.4 In geval tussen SPR Europe  en de Opdrachtgever een geschil over de overeenkomst,

waaronder ook begrepen de uitvoering daarvan, dan zullen partijen zoveel mogelijk via

minnelijke weg hun geschil proberen op te lossen. Mocht via minnelijk overleg geen

oplossing worden bereikt, dan dienen alle geschillen, daaronder begrepen die welke door

slechts één partij als zodanig worden beschouwd en die tussen partijen mochten rijzen in

verband met of naar aanleiding van de tot stand gekomen overeenkomst(en) of een

uitvloeisel daarvan, bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch aanhangig worden

gemaakt. Dit tenzij dwingend een ander bevoegde rechter door de Wet is voorgeschreven.

18.5 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig

maken van enig geschil door de Opdrachtgever ter zake van of naar aanleiding van de

overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding

daartoe is ontstaan;

Looking for a new challenge?

See our vacancies

Contact us

If you have any questions or if you would like to make an appointment, feel free to give us a call or send us an e-mail. We’ll get back to you as soon as possible.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×